phản ứng của khách nợ

Những phản ứng của khách nợ và cách xử lý

Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thường không tránh khỏi tình trạng đối tác “trả chậm” trong thanh toán. Đôi khi những khoản nợ chậm thanh toán này kéo dài, bị chuyển thành nợ xấu, nợ khó đòi gây nên áp lực tài chính cho doanh nghiệp. Continue reading “Những phản ứng của khách nợ và cách xử lý”

thu hồi nợ

Thu hồi nợ là gì? Các hình thức thu hồi nợ?

1.  Thu hồi nợ là gì? Ý nghĩa của việc thu hồi nợ

–  Thu hồi nợ: là việc chủ nợ yêu cầu khách nợ thanh toán các khoản tiền, tài sản khác đến hạn hoặc quá hạn theo hợp đồng/thỏa thuận giữa chủ nợ và khách nợ, hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp khởi kiện ra Tòa án và đã có bản án hoặc quyết định. Continue reading “Thu hồi nợ là gì? Các hình thức thu hồi nợ?”